Veri Sorumlusu: CK ALANYA OTELCİLİK TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

DAY ONE RESORT’e hoşgeldiniz!

Day One Resortolarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin işlenmesi amacıyla düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”(“KVKK”) uyarınca Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Bu kapsamda; DAY ONE RESORT ’in veri sahiplerinden alınan kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için system alt yapısı ve internet sunucularını güvenilir seviyede tutmakta olduğunu belirtmek isteriz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Otelimiz ziyaretiniz esnasında; kimlik bilgileriniz, iletişimbilgileriniz, CCTV(KapalıDevreTelevizyon) kamera sistemi kayıtları, ziyaretçi Kayıtları,ofis ve tesis giriş ve çıkış kayıtları gibi Otelyerleşkemizin güvenliğine ilişkin veriler; Otelimiz binasında ziyaretçilere ilişkin güvenliğin sağlanması hedefiyle kamera kaydı ile izleme yapılması,kapı geçiş raporu tutulması esnasında ziyaretçi bilgilerinin alınması,misafirlerin karşılanması ve irtibat kurulması amaçları kapsamında işlemektedir.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza,kanunen yetkili kamu kurumlarına,kolluk kuvvetlerine,mahkemelere,icra müdürlüklerine, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek-tüzel kişilere KVKK’nın 8 ve 9.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yukarıda yer alan amaçlarla aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup,yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da aktarılmayacaktır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Oleander Hotel, kişiselverilerinizi Tesisimize girişiniz ve çıkışınız esnasında tutulan ziyaretçi kaydı veya yerleşkemizde yer alan kameralar aracılığıyla toplayabilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amaçlarının hukuki sebepleri ise; Otelimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülükler kapsamında mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen gerekli dokümantasyonun hazırlanması ve güvenliğin sağlanması olaraksayılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonym hale getirilmektedir.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK uyarınca aşağıda belirtilen haklarınız bulunmaktadır;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen kişisel verilerin münhasıran, özellikle otomatik olarak analiz edilmesi neticesinde veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Yukarıda belirtilen haklar kapsamında taleplerinizi KVKK’nın11.maddesi ile Veri Sorumlusu’na Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği uyarınca dilekçe ile veya www.dayoneresort.com

internet sitesinde yer alan “Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu” nu doldurarak bizzat  aşağıda mevcut adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir

DAY ONE RESORT CUMHURİYET MAH. AHMET TOKUŞ BLV. BANANA BEACH OTEL NO: 100 ALANYA/ ANTALYA